Utilizamos cokies, tanto propias como de terceros, para ofrecer nuestros servicios y recoger información estadística. Al acceder a General Nautic está aceptando su instalación y uso en los términos de nuestra política de cookies.
Mes informació
Acceptar
generalnautic@generalnautic.com
+34 972 31 85 96 o 608 51 57 72
Lloguer d'embarcacions i serveis nàutics
Català | Español | English | Français
LLOGUER D'EMBARCACIONS
LLOGUERS I SERVEIS PERSONALITZATS
SERVEIS NAUTICS

Avís legal i Política de privacitat

Els serveis i utilització d'aquest llocWeb (en endavant web) s'autoritza a l'usuari únicament en el cas que compleixiíntegrament els termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisoslegals continguts en el mateix. Les connexions amb altres llocs web i l'ús quevostè pugui fer dels mateixos està subjecte també a les presents Condicions iTermes Generals d'Ús o als específics que estiguin assenyalats en aquesta web.Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

Les dades facilitades, seran guardadesen el seu propi benefici, garantint la seva confidencialitat.

En compliment del Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, dóna elseu consentiment perquè l'empresa pugui facilitar les seves dades de caràcterpersonal, a departaments, delegacions, i empreses externes col·laboradores dela mateixa, amb la finalitat de facilitar l'administració general de l'empresa.

Informació bàsica sobre protecció dedades:

RESPONSABLE: Xavier Tur

FINALITAT: (Finalitat o finalitats per ala qual es recullen les dades, sortejos, enviament correus, publicitat, etc...)

LEGITIMACIÓ: Consentiment del'interessat.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 delParlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccióde les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia lalliure circulació d'aquestes dades. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveisde la societat de la informació i de comerç electrònic.

La nostra empresa no cedirà en cap altrecas les seves dades personals excepte prescripció legal, o pels motiusexposats.

DRETS: Vostè podrà exercir els dretsARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret albloqueig i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correuelectrònic generalnautic@generalnautic.com o bé a la nostra adreça postal c/Nou3, 17230, Palamós a l'encarregat del fitxer o Delegat de Protecció de Dades dela mateixa.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en totmoment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ("segona capa"), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem perpoder exercir els seus drets.

Població Palamós a, 15 abril de 2018

Accepto | __ |En compliment de la Llei 34/2002, de 11juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic(LSSI), GENERAL NÀUTIC, posa a la disposició dels usuaris la següent informacióregistral del titular del Lloc Web i/o continguts:

DenominacióSocial: GENERAL Nàutic
Número de Identificació Fiscal:40.528.346.T
Domicili Social: c/Nou 3, 17230

Condicions generals d’ús de la web deGeneral Nàutic

El nom del domini d’aquesta web esgeneralnautic.com.

La web www.generalnautic.comté com objectiu oferir informació dels productes i serveis relacionats amb l’empresaGENERAL NÀUTIC.

L’ús de qualsevol dels llocs web implica l’expressai plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquellesparticulars que puguin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts através del lloc Web.

GENERAL NÀUTIC es reserva la facultat d’efectuar,en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions iactualitzacions de l’informació continguda en la seva weeb o en la configuraciói presentació d’aquesta.

Amb l’objectiu de mantenir actualitzada lainformació publicada a la web, els continguts del mateix podrien sermodificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment.

Propietat intel.lectual, industrial iframes

Tots els elements que conformen el lloc web,així com la seva estructura, disseny, codi, així com els logos, marques ialtres senyals distintius que hi apareixen, són titularitat de GENERAL NÀUTIC odels seus col.laboradors i estan protegits pels corresponents drets depropietat intel.lectual i industrial les imatges y altres elements gràficscontinguts en la web.

GENERAL NÀUTIC prohibeix expressament larealitzaciço de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevoldels altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original ocontinguts de la web.

L’ús dels continguts haurà de respectar elllicenciament particular. De tal manera que el seu ús, reproducció,distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitatsimilar o anàloga queda totalment prohibida a menys que hi hagi expressaautorització de GENERAL NÀUTIC.

L’ús de denominacions de tercers es trobaautoritzat expressament pels seus propietaris, per lo qual el prestador no esresponsabilitza de les controvèrsies que sobre elles puguin suscitar, procedinta la seva retirada immediata tan aviat com se´n tingui constància.

GENERAL NÀUTIC declara al seu respecte alsdrets de propietat intel.lectual i industrial de tercers; per això, siconsidera que els nostres portals estiguin violant els seus drets, demanem quees posin en contacte amb GENERAL NÀUTIC.

Responsabilitat

GENERAL NÀUTIC no garanteix la inexistència d’errorsd’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat,encara que GENERAL NÀUTIC desenvoluparà els seus millors esforços per, en elseu cas, evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés als portals de GENERAL NÀUTIC coml’ús que se’n pugui fer de la informació continguda en els mateixos ésexclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

GENERAL NÀUTIC no es fa responsable delspossibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys quepuguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), elsfitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de lapresència de virus a l’ordinador del usuari utilitzat per la connexió alsserveis i continguts de la web, d’un  malfuncionament del navegador o de l?ús de versions no actualitzades del mateix.

GENERAL NÀUTIC no es fa responsable de l’informaciói continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però o limitatiu, en forums,chats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti atercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de GENERAL NÀUTIC.

No obstant, en compliment de lo disposat en laLSSI, GENERAL Nàutic es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats iforces de seguretat, i col.laborant de forma activa en la retirada o en el seucas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir lalegislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordrepúblic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web alguncontingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, supliquem esposin en contacte amb GENERAL NÀUTIC.

GENERAL NÀUTIC no es responsabilitza de lescontestacions que es realitzin a través de les distintes direccions de correuelectrònic que apareixen en el seu portal, motiu pel qual en cap cas podràderivarse de l’efecte jurídic vinculant de les mateixes.

Links o hiperenllaços

Els enllaços continguts en els nostres portalspoden dirigir-se a continguts web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços ésúnicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar através d’internet. No obstant, aquestes pàgines no pertanyen a GENERAL NÀUTIC,ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, GENERAL NÀUTIC no assumeixcap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessinaparèixer en diferents llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu ien cap cas impliquen cap relació entre GENERAL NÀUTIC i les persones o entitatstitulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben. GENERAL NÀUTICtampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o delspossibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

 

 

Els enllaços de generalnautic.com de GENERALNÀUTIC han de respectar les següents condicions:

1.      L’establiment de l’enllaç nosuposarà cap acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de GENERAL NÀUTICde la pàgina que realitza l’enllaç.

2.      La pàgina web en la que s’estableixl’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits,discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptencontra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris qualsevoldrets de tercers.

3.      GENERAL NÀUTIC podrà sol·licitarque es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar causaalguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir ala seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació GENERAL NÀUTIC.

4.      No es responsabilitza de capmanera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitatde continguts o serveis que l’establiment d’hiperenllaç pugui oferir. L’usuariassumeix que sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys oaccions que poguessin derivar-se del accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

Protección de datos personales

De conformitat amb lo establert en lanormativa vigent en Protecció de Datps de Caràcter Personal, l’informem que lesseves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat deGENERAL NÀUTIC con CIF nº 40.528.346.T c/Nou 3, 17230 Palamós domicili socialamb la finalitat d’atendre els compromisos generats per la relació que mantenimamb vostè.

Amb el present escrit queda informat de queles seves dades  seran comunicades en casde ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats ambles que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestaciódel servei anteriorment mencionat.

El fet de no facilitar les dades a lesentitats mencionades implica que no es pugui complir amb la prestació delsserveis en cas de contractació.

GENERAL NÀUTIC informa que procedirà  a tractar les dades de manera lícita, lleial,transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per aixòque GENERAL NÀUTIC es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquèaquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix lanormativa vigent en protecció de dades de Caràcter Personal podrà exercir elsdrets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat ioposició, dirigint la seva petició a la direcció postal c/Nou 3, 17230 Palamóso via email al generalnautic@generalnautic.com.

Al mateix temps , l’informem que pot contactaramb el Delegat de Protecció de Dades de General Nàutic , dirigint-se per escrita la direcció de correu generalnautic@generalnautic.como al telèfon 972 318 596.

Pot dirigir-se a l’Autoritat de Controlcompetent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Si no ens comunica el contrari, entenem queles seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nosqualsevol variació.

General Nàutic informa de que els tractamentsindicats es troben legitimats per la correcta execució del contracte que s’hasubscrit entre ambdues parts.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa oconflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així comqualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal , serà lalegislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte quepugui sorgir com a ocasió de la visita al portal o de l’ús dels serveis que enell es puguin oferir, GENERAL NÀUTIC i l’usuari acorden sotmetre’s als Jutges iTribunals de La Bisbal d’Empordà.

Política de Cookies

El lloc web de GENERAL NÀUTIC i els seusdominis utilitzen cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinadorde qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització delsllocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. Enconcret, s’utilitzen les següents cookies:

Cookies

Tipo

Temporalidad

Titularidad

Finalidad

Google Analytics:

  • _ga
  • _gat

Analítica

Permanent/ Temporal

Aliena.
Condicions del servei: [1]

Generar un identificador d’usuari únic, que és el que s’utilitza per fer el recompte de quantes vegades visita el lloc d’un usuari, així com la data de la primera i l’última vegada que va visitar la web. Registrar la data i hora d’accés a quasevol de les pàgines del lloc web.Comprovar la necessitat de mantener la sessió d’un usuari oberta o crear una  de nova. Identificar la sessió de l’usuario, per recollir l’ubicació geogràfica aproximada de l’ordinador que accedeixi al lloc web amb efectes estadístics.

Youtube:

  • CONSENT
  • VISITOR_INFO1_LIVE
  • PREF
  • YSC

Social

Temporal

Ajena.
Condiciones del servicio: [2]

Cookies per l’integració del servei Youtube en el portal.

Twitter:

  • guest_id
  • pid

Social

Temporal

Ajena.
Condiciones del servicio: [3]

Cookies per l’integració del servei Twitter en el portal.

Facebook Connect

Social

Temporal

Ajena.
Condiciones del servicio: [4]

Cookies d’integració del servei Facebook Connect.

Instagram:

  • ccode
  • csrftoken

Social

Temporal

Ajena.
Condiciones del servicio: [5]

Cookie utilizada pel widget de visualització de publicacions d’Instagram.

Cookies de sesión

Técnica

Temporal

Propia

Emmagatzemar dades del visitant pel correcte funcionamient de la web.

 

[1] – Condicions de privacidad de Google Analytics: https://www.google.com/policies/privacy/
[2] – Condicions de las cookies de Google:
http://www.google.com/policies/technologies/types/
[3] – Condicions de privacidad de Twitter:
https://twitter.com/privacy
[4] – Condicions de privacidad en Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
[5] - Condiciones de privacidad de Instagram:
http://instagram.com/about/legal/privacy/#

 

Servicios de terceros

Addicionalment, GENERAL NÀUTIC, té presènciaen portals i serveis de tercers per als que, si desitja conèixer les condicionsde privacitat i ús de cookies, hauran de consultar-li les polítiquesproporcionades pels mateixos:

 

Acceptació de la política de cookies

GENERAL NÀUTIC mostra informació sobre la sevapolítica de cookies en la part superior en la home del portal cada inici desessió per recordar-li que vostè en sigui conscient.

Davant d’aquesta informació es possible dur aterme les següents accions:

Acceptarcookies. No tornarà a visualitzar aquest avís alaccedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.

Modificarla configuració. Podrà obtenir més informació sobre quèsón les cookies, conèixer la Política de cookies de GENERAL NÀUTIC i modificarla configuració del seu navegador per restringir o bloquejar cookies de GENERALNÀUTIC en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les cookies potveure reduïdes les funcionalitats de la web.

Seguirnavegant o moure’s per la barra de desplaçament: enaquest cas considerarem que accepta el seu ús.

Com modificar la configuració de lescookies

Vostè pot restringir, bloquejar o borrar lescookies de GENERAL NÀUTIC o qualsevol altra pàgina web utilitzant el seunavegador. En cada navegador l’operativa és diferent, la funció d’”Ajuda” limostrarà com fer-ho.

·        Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"

·        Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

·        Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"

·        Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/